Abdul Kalam Sayings And Quotes in Hindi

Abdul Kalam Sayings And Quotes in Hindi

Abdul Kalam Sayings And Quotes in Hindi

Bhagwaan, Hamare Nirmata Ne Humare Mastisk
Aur Viyaktitv Main Aseemit Shaktiya Aur Chamtaye
Di Hai. Bhagwaan Ki Prarthna Hume En Saktiyon Ko
Vikseet Karne Main – Abdul Kalam

0 0